Doetinchem

In het najaar van 2018 is een eerste aanzet voor een nieuwe structuur vanuit het hoofdbestuur in Zoetermeer gepresenteerd.

De kern van het voorstel was en is het in leven roepen van een ledenraad. De ledenraad vervangt in de nieuwe structuur de huidige algemene ledenvergadering van onze vereniging. Hieronder in het kort de "rollen"van de ledenraad, algemene vergadering en rayons in de voorgestelde nieuwe structuur.

Ledenraad

Dit is een geheel nieuw orgaan in onze vereniging. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden uit de 14 rayons in Nederland en Belgie. Elk rayon kan twee leden kiezen voor de ledenraad, waardoor de ledenraad uit maximaal 28 personen kan bestaan. De leden van de ledenraad zitten er op persoonlijke titel, zonder last of ruggenspraak. De leden van de ledenraad worden gekozen voor een periode van vier jaar.

De ledenraad treedt in plaats van de algemene ledenvergadering en vertegenwoordigt de afdelingen en daardoor ook de leden van de vereniging. De ledenraad bestaat uit ledenraadleden die door de rayons worden gekozen uit bestuursleden van rayons en afdelingen of eventueel ook uit "gewone leden". De ledenraad vergadert minimaal tweemaal per jaar samen met het landelijk bestuur en algemeen secretaris en consulenten. Dit wordt het gemeenschappelijk overleg genoemd. Ook kan de ledenraad een eigen vergadering beleggen.

Het landelijk bestuur legt verantwoording af aan de ledenraad. Het gaat hierbij onder andere om het vaststellen door de ledenraad van:

- lange termijnvisie

- jaarrekening

- begroting.

Algemene vergadering (AV)

De bevoegdheden van de AV gaan over naar de nieuw te vormen ledenraad. Dit behoudens een viertal zaken (die naar verwachting niet vaak voor zullen komen) waar de AV over blijft gaan:

- wijziging van de statuten

- het ontbinden van de vereniging

- verkoop van het tijdschrift

- vaststelling en wijziging van het vergaderreglement voor de algemene vergadering.

Graag willen we wel eenmaal per jaar samen blijven komen met de afdelingen, rayons, landelijk bestuur en ledenraad. Dit in de vorm van jaarlijkse besturendag, een inhoudelijke en ook gezellige dag ter versterking van de onderlinge banden van de bestuursleden van afdelingen, rayons, landelijk bestuur en ledenraad.

De rayons blijven bestaan en er zijn nog rayonvergaderingen waar de afdelingen samenkomen, maar de rayons vergaderen niet meer met elkaar omdat de rayonraad ophoudt te bestaan. Het is wel goed voor de binding van de afdelingen onderling dat de rayons blijven functioneren. En elk rayon kiest in de nieuwe structuur leden voor de ledenraad.

De nieuwe structuur moet op 1 januari 2020 van kracht gaan.

Vanuit ons Rayon heeft zich één persoon kandidaat gesteld voor de ledenraad. We zijn echter nog op zoek naar een tweede afgevaardigde voor de ledenraad, heeft u interesse neem dan contact op met Agnes Heilijgers, secretaris op tel.nr. 06-40429016.